Videos

Class In Session

Nage Waza 投げ
Ippon Seionage 背負い投げ
O’goshi 大腰
Tai O’toshi 体落
Uchi Mata 内股
Tomoe Nage 巴投

Kobudo 古武道
Anaku no Tuikua 安南空のトンファ
Anaku no Sai 安南空の三釧左
Anaku no Kama 安南空の鎌
Matsu Higa no Kon ナツヒガの棒
Patsai Sho no Kon 披塞の六尺棒
Motobu no Sai ノトブの三釧吸
Sakugawa no Kon サクガワの棒
Chikin Sunakake no Eku 櫂

Kata
Gekisai Ichi 撃砕一
Gekisai Dai Ichi 撃砕第一
Gekisai Dai Ni 撃砕第二
Sanchin no Uechi Ryu 三戦の上地流
Seiyunchin 制引戦
Anaku 安南空
Niseishi 二十四
Tensho 転掌
Saifa 砕破
Gosokoshu 金鶴
Shisochin 四向戦
Seisan no Uechi Ryu 十三の上地流
Seipai 十八
Kururunfa 久留破
Supairenpei 壱 百 雰八

Kumite 組手